Informacje o nieruchomościach


Zagadnienia prawne Dane statystyczne


Narzędzia informacje internetowe

Słownik nieruchomości: Podstawowe pojęcia

Publikujemy Państwa ogłoszenia w Internecie Ogłoszenia Sprzedam Ogłoszenia Wynajmę

Kalkulator powierzchni na mapie Google Pomiary powierzchni na mapie online

Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN

Portal Gov.pl – Usługi dla obywatela

Elektroniczne Księgi Wieczyste są dostępne w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ lub bezpośrednio pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/. Należy znać numer księgi wieczystej, aby ją przeglądać bezpłatnie online, jednak uzyskanie odpisu w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania jest płatne - 20 zł. Wydrukowany samodzielnie odpis ma takie samo znaczenie, jak odpis uzyskany w sądzie - po uiszczeniu opłaty 30 zł.

§ 114 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym: Stanowi on, że część nieruchomości może być odłączona, tylko gdy zostaną przedstawione dokumenty będące podstawą oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej.

e-usługi – załatw sprawę przez Internet – szybko i bez wychodzenia z domu

Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Ewidencja gruntów i budynków: Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

PIT: Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości: Nieruchomości@Prawo nieruchomości - Ustawy prawne


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią, co do zasady części składowe gruntu (art. 48) i na mocy art. 47 § 1 nie mogą być odrębnym przedmiotem własności.

Rozgraniczenie nieruchomości, koszty podziału - Właściciele gruntów sąsiadujących powinni współdziałać przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie - art. 152.

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Likwiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami, z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)

Opłata adiacencka, należy przez to rozumieć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela (lub użytkownika wieczystego) lub opłatę z tytułu wzrostu wartości wskutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty te właściciel nieruchomości musi przekazać gminie, która finansowała inwestycję, lub na obszarze, której znajduje się podzielona nieruchomość - art. 4 pkt 11

Grunty warszawskie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - art. 132 pkt 5

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej - art. 151 pkt 1

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. - art. 179a. Ustawa wprowadza również wymóg niekaralności (art. 180a) w stosunku do osób kierujących jak i pośredniczących w obrocie nieruchomościami.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 179a, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 179b, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi lub przedsiębiorcy wynagrodzenia. Pośrednik realizuje czynności zawodowe odpłatnie, umowa jest umową odpłatną, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności - art. 180 pkt 3

Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - art. 181 pkt 3

Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia - art. 181 pkt 3

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1) ksiąg wieczystych,
2) katastru nieruchomości,
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,
5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) rejestrów cen i wartości nieruchomości,
7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9) świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń - art. 181

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi polskie przepisy uzupełniające RODO. RODO zastępuje Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak:
zbieranie danych,
przechowywanie danych,
usuwanie danych,
opracowywanie danych,
udostępnianie danych.

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych. W przypadku przedsiębiorców typowymi, podstawami przetwarzania danych zwykłych są:
- zgoda osoby, której dane dotyczą,
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Ustawa o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Akt prawny uchylony.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 roku spadkobiercy nie muszą czekać 5 lat, aby sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez płacenia podatku. Pięcioletni termin będzie liczony od momentu nabycia albo wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2175)

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o kredycie hipotecznym (Dz.U. 2017 poz. 819)

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1529)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Do zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach określonych w ustawie.

Ustawa o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne - art. 2 pkt 1a.

Właściciel mieszkania może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, lub w inny sposób narusza jego interesy. Pozew można złożyć przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia - art. 25.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377)

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Ustawa deweloperska.

Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a). Właściciel nieruchomości musi jednak zgłosić zamiar usunięcia drzewa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dotyczy to przypadków (art. 83f ust. 4) gdy, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.Przydatne informacje


Bezpieczny Najem - Akcja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Sąd Najwyższy, 22 czerwca 2017 r., podjął uchwałę (Sygn. akt III SZP 2/16) dotyczącą postanowienia Sądu Najwyższego (Sygn. akt III SK 56/15), w której stwierdził, że:
1. Przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
2. Przyłącze wodociągowe w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.Dane statystyczne

GUS Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

GUS Budownictwo mieszkaniowe

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w IV kw 2020 r. wyniosła 5012 zł. Cena 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania.
Prawo nieruchomości Zarys Dziejów Konstytucji