Informacje o nieruchomościach


Zagadnienia prawne Dane statystyczne


Narzędzia informacje internetowe

Słownik nieruchomości: Podstawowe pojęcia

Publikujemy Państwa ogłoszenia w Internecie Ogłoszenia Sprzedam Ogłoszenia Wynajmę

Kalkulator powierzchni na mapie Google Pomiary powierzchni na mapie online

Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN

Portal Gov.pl – Usługi dla obywatela

Internetowe Księgi Wieczyste są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych lub bezpośrednio na portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste. Należy znać numer księgi wieczystej, aby ją przeglądać bezpłatnie online, jednak uzyskanie odpisu w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania jest płatne - 20 zł. Wydrukowany samodzielnie odpis ma takie samo znaczenie, jak odpis uzyskany w sądzie - po uiszczeniu opłaty 30 zł.

§ 114 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym: Stanowi on, że część nieruchomości może być odłączona, tylko gdy zostaną przedstawione dokumenty będące podstawą oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej.

e-usługi – załatw sprawę przez Internet – szybko i bez wychodzenia z domu

Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Ewidencja gruntów i budynków: Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

PIT: Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości: Nieruchomości@Prawo nieruchomości - Ustawy prawne


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią, co do zasady części składowe gruntu (art. 48) i na mocy art. 47 § 1 nie mogą być odrębnym przedmiotem własności.

Rozgraniczenie nieruchomości, koszty podziału - Właściciele gruntów sąsiadujących powinni współdziałać przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie - art. 152.

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Likwiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami, z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)

Opłata adiacencka, należy przez to rozumieć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela (lub użytkownika wieczystego) lub opłatę z tytułu wzrostu wartości wskutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty te właściciel nieruchomości musi przekazać gminie, która finansowała inwestycję, lub na obszarze, której znajduje się podzielona nieruchomość - art. 4 pkt 11

Grunty warszawskie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - art. 132 pkt 5

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej - art. 151 pkt 1

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. - art. 179a. Ustawa wprowadza również wymóg niekaralności (art. 180a) w stosunku do osób kierujących jak i pośredniczących w obrocie nieruchomościami.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 179a, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 179b, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi lub przedsiębiorcy wynagrodzenia. Pośrednik realizuje czynności zawodowe odpłatnie, umowa jest umową odpłatną, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności - art. 180 pkt 3

Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - art. 181 pkt 3

Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia - art. 181 pkt 3

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1) ksiąg wieczystych,
2) katastru nieruchomości,
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,
5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) rejestrów cen i wartości nieruchomości,
7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9) świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń - art. 181

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi polskie przepisy uzupełniające RODO. RODO zastępuje Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak:
zbieranie danych,
przechowywanie danych,
usuwanie danych,
opracowywanie danych,
udostępnianie danych.

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych. W przypadku przedsiębiorców typowymi, podstawami przetwarzania danych zwykłych są:
- zgoda osoby, której dane dotyczą,
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Ustawa o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Akt prawny uchylony.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 roku spadkobiercy nie muszą czekać 5 lat, aby sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez płacenia podatku. Pięcioletni termin będzie liczony od momentu nabycia albo wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206)

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane.

Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2175)

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o kredycie hipotecznym (Dz.U. 2017 poz. 819)

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1529)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Do zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach określonych w ustawie.

Ustawa o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne - art. 2 pkt 1a.

Właściciel mieszkania może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, lub w inny sposób narusza jego interesy. Pozew można złożyć przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia - art. 25.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377)

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Ustawa deweloperska.

Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a). Właściciel nieruchomości musi jednak zgłosić zamiar usunięcia drzewa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dotyczy to przypadków (art. 83f ust. 4) gdy, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.Przydatne informacje


Bezpieczny Najem - Akcja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Sąd Najwyższy, 22 czerwca 2017 r., podjął uchwałę (Sygn. akt III SZP 2/16) dotyczącą postanowienia Sądu Najwyższego (Sygn. akt III SK 56/15), w której stwierdził, że:
1. Przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
2. Przyłącze wodociągowe w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.Dane statystyczne

GUS Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

GUS Budownictwo mieszkaniowe

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w IV kw 2020 r. wyniosła 5012 zł. Cena 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania.
Prawo nieruchomości Zarys Dziejów Konstytucji